Miljöpolicy

Vision

Vi människor, dagens och morgondagens, är helt beroende av naturen. Vi måste därför visa naturen respekt och anpassa oss efter dess kretslopp, för att inte äventyra dess fortlevnad. De resurser vi hämtar från naturen, skall i så hög grad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt återanvändas, återvinnas eller tas om hand på annat sätt, så den totala miljöpåverkan minimeras.

Bromma Telecomservice AB förbinder sig att: